Wednesday, March 31, 2010

Teori Semiotik Dalam Karya Seni Visual

Jarang sekali dalam dunia seni visual dinegara kita membincangkan kritikan dan persoalan seni visual atas landasan teori. Teori seni juga kurang menarik dibincangkan mungkin kerana ianya sukar difahami dan kurang orang seni visual meminati. Persoalan teori seni visual menjadi lesu dan tidak diambil pusing oleh sarjana-sarjana dalam bidang seni visual. Berbanding dengan disiplin seni sastera yang sangat ghairah membincangkan aspek-aspek teori dalam penghasilan karya-karya mereka.

Saya terpanggil untuk membincangkan kepentingan kritikan teori dalam seni visual terutama yang akan saya sentuh ialah teori semiotik. sebenarnya sebuah karya seni visual adalah juga merupakan susunan kata ibarat sebuah 'prosa' atau sebuah 'puisi' yang termaktub melalui bahasa visual. Teori semiotik adalah landasan metodologi membuka bahasa dalam sebuah karya seni visual melalui 'pembedahan' dari seni makna tersirat dan tersurat. Kalau kita membaca beberapa buah buku mengenai teori semiotik ini, kita dapati bahawa gagasan pemikiran semiotik itu sendiri melalui proses pengembangan dari tokoh seperti Pierce, Levi strauss, Roland Bartes, Umberto Eco hingga Vihma. Perkembangan teori ini memberi kesan yang besar terhadap pemikiran berlandaskan estetik dan artistik.

Semotik adalah berasal dari kata Yunani iaitu 'Semeion' yang bermaksud tanda. Istilah ini diperkenalkan oleh ahli falsafah Jerman yang bernama Lambert dalam abad ke 18. Dua orang tokoh utama sebagai printis memperkenalkan semiotik ialah Charles Sanders Pierce (1839-1914) dan Ferdinand de Saussure (1857-1913).

Pierce menyatakan maksud 'tanda' adalah sangat luas dan melangkaui tanda-tanda yang bersifat umum. Menurutnya ada tiga hubungan yang berkaitan dengan tanda, iaitu:
1. Ikon - contoh: peta, logo, lambang dsb.
2. Indeks - contoh: seni reka tanda, penunjuk arah dsb.
3. simbol - contoh: bersalaman, angguk kepala tanda setuju dsb.

Persoalanya bagaimana dikaitkan dengan kritikan teori ini dengan karya seni visual?.
Kalau diambil kira kenyataan pierce yang menyatakan maksud tanda dan kaitan dengan ikon, indeks dan simbol maka kita booleh rumuskan bahasa dalam sesuatu karya seni visual samada dalam seni halus (pengkaryaan) atau reka bentuk (perekaan), tiga perkara ini dapat dirangkumkan melalui petunjuk makna tersirat. Dalam penghasilkan sebuah karya seni visual pengkarya akan menentukan hal benda sebagai mewakili maksud karya oleh yang demikian maka itu adalah maksud ikon yang mewakili dasar pokok persolan yang dikemukakan oleh pengkarya. Sementara peristiwa atau sesuatu perkara seperti budaya dan pengaruh yang hendak digambarkan itu adalah merupakan indeks. Manakala simbol adalah makna tersirat melalui imej dan gubahan yang dibentuk.

Dalam bidang komunikasi visual sangat berhubung rapat dengan teori semiotik ini. Dalam buku Basic Visual Concepts and Principles oleh Charles Wallschlaeger dan Cynthia Busic-Snyder di awal penerangannya menyatakan kepentingan dalam sesuatu reka bentuk adalah seseorang pereka bentuk memahami teori persepsi dan teori komunikasi. Teori persepsi yang dimaksudkan ialah teori Gestalt dan teori komunikasi ialah teori semiotik atau 'teori tanda'.

No comments:

Post a Comment