Monday, June 29, 2009

Visual Mistri
Saya dijemput untuk menghadiri bengkel cat air anjuran JPN negeri Perak di Pasir Salak. Terlibat adalah kalangan guru-guru yang terpilih dengan kebolehan menghasilan catan cat air.
Selama tiga hari dua malam di sana, bermula pada 22 Jun hingga 24 Jun 2008.  Terut sama dijemput ialah Prof Dr. Zakaria Ali, Datok Mansor dan Petrik. Kami melukis dan mengambil foto di perkampungan tradisional Pasir Salak. Pasir Salak memang sudah sedia maklum adalah sebuah penempatan orang Melayu yang terkenal dengan pembunuhan JWW birch oleh Datok Sago.
Beberapa kawan dikalangan guru-guru yang mengambil gambar dari kamera digital membuat editing dalam komputer, dan didapati beberapa gambar terdapat wajah makluk asing yang tidak diundang.... Ini lah pertama kali saya melihat sendiri peristiwa ganjil yang berlaku. sebelum ini saya melihat dalam laman web, namun hati kecil saya masih tidak berkayakinan, kerana teknologi komputer grafik boleh buat apa saja. Bersama ini saya tunjukkan beberapa foto yang diambil terdapatnya visual mistri......

Wednesday, June 17, 2009

PRAKTIKUM -LATIHAN MENGAJAR

Bagi yang telah menjadi pelajar di Universiti atau di IPG dalam bidang pengajian pendidikan tidak boleh tidak akan terlibat secara langsung untuk menjalani latihan mengajar atau di UPSI dikenali sebagai 'Praktikum'. Saya sebagai penyelaras praktikum di Fakulti rasa bertanggungjawab memastikan pelatih yang menjalani praktikum berjalan dengan baik. Isu-isu yang teerlibat dalam praktikum ialah penempatan (sekolah) dan penyelia (pensyarah dan guru pembimbing). Namun, paling penting sekali ialah pelatih yang menjalani praktikum akan mengalami beberapa persoalan antaranya: 

1. Kesediaan guru pelatih dari segi fizikal dan mental untuk menjadi guru di sekolah
2. Kebolehan penyampaian ilmu yang dipelajari sepanjang belajar di Universiti atau IPG
3. Kesediaan menerima budaya sekolah yang akan ditempuhi
4. Boleh mempelajari perkara baru dalam kerjaya seorang guru
5. Keterampilan sebagai guru - disiplin dan budaya guru.

Saya sebagai pengajar akan menumpukan perhatian kepada kebolehan pelatih dari aspek persediaan pengajaran yang berlaku dalam bilik darjah (kalau guru seni dalam studio PSV).
Tiga perkara elemen asas perlu dibuat sebelum menjalani pengajaran:
1. Perancangan pengajaran
2. Perancangan penyampaian
3. Perancangan penilaian.

Perancangan Pengajaran melibatkan perancangan apa yang hendak dilakukan semasa pengajaran, termasuklah Objektif, Langkah-langkah dan strategi. Melibatkan kurikulum PSV, Huraian Kurikulum dan Rancangan tahunan yang telah disediakan diperingkat JPN.

Perangan Penyampaian melibatkan kaedah penyampaian, penentuan strategi P & P, Penentuan Masa, Pemeringkatan Isi kandungan, Pemilihan Sumber dan Pengelolaan Bilik PSV.

Penilaian melibat pengelolaan penilaian semasa pengajaran seperi soal jawab guru murid, kuiz atau penilaian beertulis.

bersambung.... (anda yang baca sila membuat komen dan cadangan)

Sunday, June 14, 2009

Portfolio Pendidikan Seni Visual tingkatan 1 - 5

PORTFOLIO PENDIDIKAN SENI VISUAL

Pengenalan

Dalam Pendidikan Seni Visual, penyimpanan atau dokumentasi bahan bukti proses pembelajaran pelajar adalah digalakkan. Bahan bukti ini mengandungi pengetahuan, kemahiran dan pemikiran serta penyataan perasaan pelajar. Bahan ini dikumpulkan dan dipersembahkan secara terancang.

Rakaman Proses Pembelajaran

Rakaman proses pembelajaran ini merangkumi beberapa kecerdasan dan ia dikaitkan dengan alat penilaian benar. Melalui portfolio Pendidikan Seni Visual, semua pihak dapat melihat:

·      Himpunan rakaman urutan proses hasilan kerja pelajar

·      Contoh hasil kerja pelajar

·      Penyataan perasaan pelajar semasa proses pembelajaran Pendidikan Seni Visual berlaku

·      Hasil penulisan, ilustrasi atau gambar yang menjadi sebahagian peristiwa penting untuk dikongsi bersama pihak lain

·      Petunjuk keupayaan dan refleksi pelajar tentang proses kerja serta hasil kerja seni

 Dari segi konsep, portfolio Pendidikan Seni Visual berasaskan kepada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, yang turut melibatkan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan. lni disebabkan    portfolio  Pendidikan    Seni   Visual,    selain mendokumenkan urutan proses kerja, turut menuntut kemahiran mencetuskan idea secara kritis untuk melakukan penggubahan secara kreatif, sama ada melalui alat, bahan atau teknik tertentu. Pelajar patut dapat merancang proses kerja dengan memastikan  masalah yang akan ditempuh sebelum dan sepanjang melakukan kerja dan berupaya pula menentukan keputusan muktamad dalam membuat pilihan bagi mendapat hasil kerja yang terbaik. Proses ini dirakamkan dalam portfolio supaya ia menjadi bahan bukti untuk tatapan dan mampu juga menjadi salah satu alat penilaian benar dalam proses pembelajaran pelajar.

Bentuk Portfolio

Portfolio Pendidikan Seni Visual lebih merupakan portfolio dokumentasi proses sepanjang kerja seni dilakukan dan bukan sekadar portfolio persembahan. Justeru, bentuk portfolio menampakkan kajian, perancangan, eksperimen dan penentuan berhubung dengan hasil yang hendak dibuat. Secara umumnya bentuk portfolio yang dicadangkan mengandungi 4 aspek:

I .     Kajian

 • Pemerhatian dan pengamatan
 • Koleksi bahan serta rekod daripada bahan rujukan yang sesuai dengan kegiatan
 • Rumusan dan pertimbangan dalam membuat pemilihan

2. Lakaran

 • Eksperimentasi melalui lakaran dan lukisan sebelum mendapat idea yang konstruktif Pewujudan idea
 • Perkembangan lakaran berkaitan tema atau tajuk

3. Rangka Sebenar

 • Merangka reka cadang atau model
 • Menentukan alatan dan bahan
 • Prototaip (jika berkaitan)

4. Persembahan Portfolio

 • Ringkas, menjimatkan, menarik dan tepat

·      Mengikut urutan

·      Bersih, kemas dan mudah digunakan

Keempat-empat aspek yang meliputi kajian, lakaran, rangka sebenar dan persembahan boleh dihasilkan melalui sebarang bentuk, bergantung kepada keupayaan dan kemampuan fizikal pelajar, sekolah dan kemudahan yang ada. Kemungkinan besar pelajar akan menyediakan portfolio dalam bentuk seperti:

·      Jurnal  

·      Diari

·      Laporan

·      Kompilasi catatan yang dijilid

·      Beberapa helaian kertas yang di kokot

·      Ataupun mungkin disket/cakera padat

Terdapat beberapa kegunaan portfolio secara umum. Antaranya:

·      Untuk memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada hasil kerja dan pencapaian pelajar

·      Untuk membantu pelajar membuat refleksi terhadap hasil keria sendiri

·      Untuk membantu ibu bapa, pentadbir dan guru lain mengetahui

·      kemajuan pembelajaran pelajar

·      Memberi peluang kepada pelajar bersama mengusahakan hasil kerja sendiri

·      Menentukan kriteria bagi membandingkan hasil kerja seorang pelajar dengan pelajar lain atau dengan piawai tertentu

Cadangan Kandungan Portfolio

Kandungan portfolio seboleh mungkin dapat merakamkan beberapa kecerdasan, antaranya:

Kecerdasan linguistik seperti:

·      Catatan pra penulisan

·      Draf projek penulisan

·      Huraian bertulis tentang tajuk /tema/kajian

·      Proses Penyelesaian masalah

Kecerdasan ruang-visual seperti:

·      Lakaran, catan, cetakan, kolaj, montaj, gambar rajah, peta minda, carta aliran

·      Sampel gambar 2 dimensi dan 3 dimensi

Kecerdasan interpersonal seperti:

·      Maklum balas bertulis daripada rakan sebaya, guru dan pihak lain

·      Laporan rakan sebaya

Kecerdasan interpersonal seperti:

·      Catatan jurnal

·      Esei, senarai semak, kegiatan penilaian kendiri

·      Sampel latihan refleksi kendiri

·      Soal selidik

·      Carta kemajuan

                Catatan refleksi tentang hasil kerja sendiri 

Wednesday, June 10, 2009

Penghasilan Seni Visual STPM

Pengenalan

 

Kertas 970/3 adalah merupakan kertas penghasilan karya untuk calon sekolah yang mengambil mata pelajaran Seni Visual di peringkat STPM. Kertas ini menguji kemahiran calon untuk menghasilkan sebuah karya seni visual dalam bentuk pengkaryaan dan perekaan. Melalui bimbingan guru seni visual, calon akan melaksanakan projek berdasarkan pemilihan soalan yang telah dihantar oleh MPM pada awal Januari. Sepanjang lapan bulan (Februari hingga September)calon yang dibimbing oleh guru seni visual membuat projek yang dipilih berdasarkan soalan dari MPM. Aspek penting yang diberi penekanan ialah aspek penerokan idea, penghasilan karya @ produk dan pendokumentasian projek.

 

Oleh yang demikian pemilihan soalan oleh calon dalam kertas ini perlu dibincang bersama dengan guru pembimbing agar kepakaran guru pembimbing dapat membantu ke arah penghasilan yang baik. Kertas ini akan dinilai secara pendekatan pengujian authentic. Justru itu hasil kerja portfolio dan hasil karya perlulah memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Beberapa perkara asas perlu dihalusi oleh guru pembimbing sebelum memulakan penghasilan projek penghasilan karya antaranya:

 

 1. Arahan Kertas Soalan
 2. Tanggungjawab Guru Seni Visual
 3. Tanggungjawab Pengetua
 4. Penghantaran Portfolio dan Hasil Karya
 5. Arahan Penyedian Projek Penghasilan Karya.

 

Prosedur penghasilan

Secara umum kertas ini adalah dibuat secara amali di sekolah, oleh itu keakraban antara calon (pelajar) dan guru seni visual (Pembimbing) adalah perkara yang sangat penting. Bagi calon, mereka sangat mengharapkan guru pembimbing membantu mereka dari aspek teori dan amali pengajaran seni visual.

Sebenarnya kertas penghasilan karya seni visual STPM memerlukan pelajar atau calon berpengetahuan dan berkemahiran dari aspek kognitif, psikomotor dan afektif. Tanpa ketiga-tiga domin ini, portfolio dan penghasilan tidak dapat dilakukan dengan baik.

Sebagai contoh, soalan Nombor 1 (Pengkaryaan). Soalan tersebut berkehendakkan calon menghasilkan karya bertemakan ‘Gelombang’.  Aspek kognitif: calon perlu mencari sumber maklumat mengenai gelombang, samada melalui pembacaan, pencarian maklumat dari internet, perbincangan dan sebagainya. Aspek teori dari segi makna dan nilai kreatif juga perlu dititik beratkan melalui kajian maklumat dan kajian visual. Aspek Psikomotor (kemahiran): calon perlu mahir tatacara melukis dan membentuk (Ketukangan) dengan menggunakan media dan teknik bagi menghasilkan sebuah karya 2D yang bertemakan ‘Gelombang’ tersebut. Aspek Afektif (Nilai); colon perlu menyiapkan portfolio dan hasil karya dengan kemas dan kreatif. Persoalannya, aspek pembelajaran seni visual adalah pokok utama yang perlu ditegaskan sebelum memikirkan aspek-aspek yang lain.

 

Pengetahuan aspek organisasi penghasilan

Kelaziman berlaku apabila calon menghasilkan karya seni visual akan memikirkan bagimana cara penghasilan?, apakah bahan yang hendak digunakan?, dan apakah cara teknik dibuat?. Antara lain yang menjadi persoalan awal ialah:

 1. Memecahkan persoalan tema dan kehendak soalan,
 2. Olahan  idea dan pengolahan karya,
 3. Penentuan bahan dan teknik,
 4. Kemasan dan Persembahan.

Sebenarnya, penghasilan sebuah karya seni visual memerlukan banyak aspek lain yang memerlukan perbincangan antara calon dan guru pembimbing. Antara lain ialah mengetahui faktor tersirat karya dan faktor tersurat karya seni visual sebagai cantuman kekuatan berkarya. Antara perkara inplisit dan ekplisit yang perlu diketahui dalam penghasilan sebuah karya ialah:

Faktor tersirat:

i.                Nilai estetik (merangkumi niali kreativiti)

ii.               Nilai makna

iii.              Nilai konteks

iv.             Nilai emosi

v.              Pengaruh

Faktor tersurat:

i.                Media dan teknik

ii.               Kemahiran penghasilan

iii.              Fungsi

iv.             Kemasan

v.              Peragaan dan persembahan

 

Langkah-langkah penghasilan

 1. Penghasilan pengkaryaan

Proses penghasilan karya akan bermula dengan suatu tema atau tajuk. Bermula dari permasalah tema maka calon akan bekerja mencari idea bagi merealisasikan sebuah karya. Pada peringkat awal  proses mengumpul maklumat dan visualisasi adalah langkah kearah mendapatkan idea sebenar. Disamping itu pemetaan konsep yang kreatif sangat penting dalam proses visualisasi. Paling penting adalah penentuan media dan teknik untuk disesuaikan dengan gubahan. Proses gubahan karya pula perlu menggambil kira elemen-eleman bahasa seni visual. Di bawah ini adalah rajah proses penghasilan pengkaryaan.

 

 1. Penghasilan Perekaan

Pelbagai cara yang sesuai untuk menghasilkan sesuatu karya perekaan. Dalam perekaan kemahiran penghasilan adalah berbeza mengikut bidang. Bidang Grafik dan multimedia berbeza cara penghasilan dengan bindang reka bentuk. Perbezaan penghasilan reka bentuk industri pula berbeza dengan reka bentuk persekitaran. Oleh yang demikian guru seni visual sebagai pembimbing perlu penguasai kemahiran bidang-bidang tertentu untuk mastikan cara bimbingan kepada colon akan berlaku dengan betul. Di sini ditunjukkan beberapa cara produksi pengurusan yang bersistematik untuk mendapatkan produk akhir yang baik. Sebagai contoh ditunjukkan bagimana sebuah firma ‘Flo Design Consultancy’ (Laura Slack, 2006) mengorganisasikan penghasilkan produknya. Langkah-langkah penghasilan produknya adalah sebagai satu cara langkah-langkap proses perekaan yang bersistematik. 

 

Namun demikian secara umumnya proses penghasilan perekaan lebih tertumpu kepada permasalahan sosial dan pengguna. Bertolak dari situ pereka akan membuat penyelidikan dan mencari maklumat untuk menyelesaikan melalui reka bentuk yang boleh diterima oleh masyarakat atau pengguna. Contoh di atas dapat sedikit sebanyak membantu proses penghasilan perekaan sebagai menjawab soalan penghasilan perekaan. Cara umumnya  proses reka bentuk reka bentuk  industri atau reka bentuk automobil adalah melalui proses seperti rajah 3.  

Dalam bidang reka bentuk grafik, proses penghasilan berbeza sedikit dari reka bentuk industri dan reka bentuk persekitaran. Antara elemen penting dalam proses reka bentuk grafik ialah lakaran kenik (Thumbnils) dan Lukisan Komprehensif sebagai kerja terakhir sebelum proses percetakan. Aspek kebersihan, kehalusan kerja dan persembahan yang kreatif sangat dititikberatkan dalam karya komprehensif. Media dan teknik pelukisan dalam grafik memerlukan kemahiran khusus, dan tidak keterlaluan dikatakan bahawa proses akhir kerja grafik memerlukan penggunaan perisian grafik komputer seperti grafik vektor dan grafik bitmap.

 Penutup

 

 Kertas 970/3 merupakan kertas amali untuk calon persekolahan yang diberi penekanan dalam proses penghasilan karya sepanjang lapan bulan. Guru pembimbing Seni Visual memainkan peranan penting sebagai pembimbing dan penilai utama. Aspek teori dan amali perlu diberi penekanan sepanjang proses dalam penghasilan. Portfolio adalah merupakan dokomentasi penghasilan karya dan sebagai bahan bukti proses teori dan amali berjalan dengan baik.

Sunday, June 7, 2009

Seni Visual

Assalamulaikum, Blog ini adalah merintis kepada persoalan seni visual yang menjadi pokok perbincangan pengajar seni visual, pelajar dan peminat seni visual